Ogólne warunki sprzedaży

1. Ustalenia ogólne

1.a. Wyłącznym sprzedawcą produktów w sklepie intenetowym ( zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem internetowym www.plcs.net.pl jest firma E-AUTOMATYKA Katarzyna Stasiejko ( dane rejestrowe : NIP 6692124708, REGON 330551061, 75-135 Koszalin, ul.Szczecińska 8-10 lokal 28 ) zwana dalej Sprzedawcą .

1.b. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie ( zwane dalej Nabywcą ). 

1.c. Sklep prowadzi sprzedaż nie konsumencką towarów przemysłowych .

2. Warunki sprzedaży

2.a. Podstawową formą zakupu w Sklepie jest zamówienie dokanane drogą internetową poprzez mechanizmy zakupowe na stronie www.plcs.net.pl, możliwe są inne sposoby składania zamówień ( e-mail, fax, telefon ) po uprzedniej konsultacji z obsługą Sklepu.

2.b. Nabywca dokonując zakupu potwierdza zaznajomienie się, w szczególności z ogólnymi warunkami sprzedaży, polityką prywatności, warunkami gwarancji oraz tym samym wyraża na nie zgodę.

2.c. Ceny zamieszczone na strona internetowych Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego , a jedynie informacją handlową mogącą ulec zmienie bez podawania przyczyn czy powodów. 

2.d. Terminy realizacji zamówień

Na stronach Sklepu umieszczono informacje o przewidywanych terminach dostawy materiałów , są to informacje przybliżone i orientacyjne , dla uzyskania wiążącego terminu w każdym przypadku należy skontaktować się z obsługą Sklepu.

Opis oznaczeń

3dni_64 Towar w magazynie lub uzupełnienie magazynu 1 dzień - przybliżony czas realizacji w ciągu 3 dni roboczych

 7dni_64 przybliżony czas realizacji w ciągu 7 dni roboczych

14dni_64 przybliżony czas realizacji w ciągu 14 dni roboczych

21dni_64 przybliżony czas realizacji w ciągu 21 dni roboczych

Brak informacji o dostępności - wymagany kontakt z obsługą Sklepu

2.e. Koszty transportu

Koszt transportu towaru do Nabywcy uzależniony jest od wybranej formy dostawy i płatności :

2.f. Forma płatności

3. Warunku gwarancji

Na urządzenia sprzedawane w Sklepie firma udziela Nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach:

3.a. Przedmiot gwarancji : W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia , Sklep zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy lub jego wymiany na nowy podzespołu . Sklep może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na wolne od wad.

3.b. Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty dokonania sprzedaży, o ile nie zaznaczono inaczej.

3.c. Sklep zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 30 dni od daty dostarczenie tego urządzenia do siedziby Sprzedawcy. Dostawa wadliwego urządzenia odbywa się na koszt Nabywcy, koszty dostarczenia naprawionego lub nowego urządzenia pokrywa Sprzedawca

3.d. Zakres gwarancji : 

&1 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu

&2. Gwarancją nie są objęte wszelkie wady powstałe wskutek :

 2.1. niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia

 2.2 oddziaływania jakiekolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych.

 2.3. nwadliwego transortu, składowania, przechowywania, czyszczenia czy konserwacji urządzenia.

 2.4. eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach ( o ile nie jest do tego przeznaczone )

&3 Gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy określonemu w fakturze sprzedaży i ma charakter nieprzenoszalny ( przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy ) 

4. Warunki zwrotu zakupionego towaru 

Sklep nie przyjmuje zwrotu zakupionego towaru z wyjątkiem sytuacji gdy :

5. Sklep prowadzi sprzedaż nie konsumencką towarów przemysłowych , w związku z czym w sprawach nie ujętych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego