E-AUTOMATYKA

www.plcs.net.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Książki i Opracowania Elektrotechnika
Książki - Elektrotechnika

Uprawnienia budowlane dla elektryków

Email

ubdeUprawnienia budowlane dla elektryków

stan prawny: 1 sierpnia 2010 r. W poradniku zawarto: pytania problemowe, przykładowe pytania testowe z odpowiedziami i podstawą prawną, wykaz aktów prawnych i Polskich Norm, wybrane fragmenty aktów prawnych z komentarzem. Poradnik przeznaczony jest m.in. dla osób: ubiegających się o uprawnienia budowlane, osób prowadzących firmy budowlane, właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, inwestorów, osób pełniących nadzór budowlany.

Książka dostępna w księgarni Lideria

 

 

Egzamin kwalifikacyjny, grupa 1

Email

ekNiniejsza książka zawiera podstawową wiedzę techniczną dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Zawarte w opracowaniu wiadomości są zgodne ze szczegółowym zakresem egzaminów kwalifikacyjnych E i D oraz z obowiązującymi przepisami. Opracowanie obejmuje zakres znajomości przepisów, zasad budowy, eksploatacji, bezpieczeństwa pracy oraz postępowania w razie wystąpienia zagrożenia, np. pożaru, porażenia prądem, a także umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Dla ułatwienia, wyodrębniono w opracowaniu rozdziały, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie stosowanymi drukami egzaminacyjnymi. Dotyczą one rozdziału II, kolejno od poz. 1 do 10 na druku egzaminacyjnym.

Książka dostępna w księgarni Lideria

Więcej…
 

Poradnik montera elektryka. Tom 2

Email

pme_t2Drugi tom Poradnika obejmuje elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową (w tym pomiary, sterowanie i sygnalizację), elektrotermię (z uwzględnieniem różnych metod nagrzewania, np. rezystancyjnych, promiennikowych, łukowych, pojemnościowych, indukcyjnych, mikrofalowych, plazmowych, elektrodowych i laserowych), technikę świetlną (w tym m.in. dokumentację projektową i układy sterowania), oświetlenia zewnętrzne oraz akumulatory jako źródła energii. Przy omawianiu poszczególnych tematów podano także praktyczne informacje, dotyczące montażu i uruchomienia omawianego sprzętu, jego eksploatacji, konserwacji oraz wymagań, jakie powinien spełniać ze względu na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Książka dostępna w księgarni Lideria

Więcej…
 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków. Część 2

Email

Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków. Część 2

 Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków. Część 2
Andrzej Chochowski

 Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, zawód elektryk.
Zawiera podstawowe wiadomości z dziedziny elektroniki przewidziane w podstawie programowej nauczania przedmiotu podstawy elektrotechniki i elektroniki w zawodzie elektryk.

Omówiono w nim elementy układów elektronicznych: elektryczne elementy bierne i transformatory, półprzewodniki, półprzewodnikowe elementy bezzłączowe, diody półprzewodnikowe, tranzystory, półprzewodnikowe elementy przełączające, elementy i podzespoły optoelektroniczne. Scharakteryzowano układy scalone, prostownicze, przekształcające, wzmacniające, stabilizujące, generacyjne i cyfrowe oraz elektroniczne przyrządy pomiarowe.

Więcej…
 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków. Część 1

Email

Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków. Część 1 Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków. Część 1

Andrzej Chochowski

 Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, zawód elektryk.
Zawiera podstawowe wiadomości z dziedziny elektrotechniki. Omówiono w nim zagadnienia związane z: obwodami elektrycznymi prądu stałego i zmiennego,przewodnictwem cieczy, polem elektrycznym, magnetyzmem i elektromagnetyzmem, kompensacją mocy biernej. Przedstawiono narzędzia i metody pomiarowe oraz elektryczne przyrządy pomiarowe.

Książka dostepna w ksiegarni Lideria

Więcej…
 

Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania

Email
W książce podano klasyfikację metod lokalizacji uszkodzeń kabli, praktyczne zastosowania metod i układów pomiarowych lokalizacji odcinkowej, wstępnej oraz dokładnej uszkodzeń kabli elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych, koncentrycznych, telekomunikacyjnych o optotelekomunikacyjnych. Omówiono nowoczesne metody i układy pomiarowe stosowane podczas prób napięciowych i nieniszczących kabli elektroenergetycznych. Podano sposoby pomiaru rezystancji izolacji i ciągłości żył oraz tłumienności odbicia i strat wtrąconych w linii światłowodowej w celu ustalenia rodzaju uszkodzeń. Ponadto omówiono wyposażenie pomiarowych wozów kablowych oraz podano praktyczne wskazówki doboru aparatury i przyrządów pomiarowych dla brygad lokalizujących uszkodzenia kabli.
Więcej…
 

Metrologia Elektryczna

Email
Metrologia Elektryczna
 Metrologia Elektryczna
 
W podręczniku omówiono podstawy metrologii elektrycznej, a także klasyfikację, zasady działania i właściwości metrologiczne narzędzi pomiarowych. Ograniczono opis tradycyjnych rozwiązań konstrukcyjnych przyrządów, przetworników i układów pomiarowych. Znacznie więcej uwagi poświęcono współcześnie stosowanym elektronicznym przetwornikom pomiarowym analogowym, analogowo-cyfrowym i cyfrowo-analogowym, a także wielofunkcyjnym multimetrom cyfrowym oraz strukturom i organizacji systemów pomiarowych.
Więcej…
 

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach

Email
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziachInstalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach

W bardzo przystępny sposób, w formie pytań i odpowiedzi, podano w niej praktyczne wskazówki dotyczące projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Omówiono także zasady ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej, odgromowej, przepięciowej oraz ratowania porażonych prądem elektrycznym. Podano informacje dotyczące przewodów, osprzętu i aparatury zabezpieczeniowej (stosowanych w instalacjach elektrycznych), modernizacji i remontów instalacji, nieodzownych ze względu na obowiązujące przepisy oraz bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych.

 

Więcej…
 

Poradnik inżyniera elektryka. Tom 2

Email

Poradnik inżyniera elektryka. Tom 2 Poradnik inżyniera elektryka. Tom 2

 Pierwsze wydanie trzytomowego Poradnika inżyniera elektryka ukazało się w latach 1994-1996 i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem naszych Czytelników, którzy uznali tę pozycję wydawniczą za niezbędną dla każdego energetyka i elektryka, i to nie tylko inżyniera.
Tematyka została dobrana w taki sposób, aby była przydatna dla projektantów, wykonawców i osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Materiałem uzupełniającym  może być bibliografia, która  znajduje się na końcu każdego rozdziału.

 Książka dostępna w księgarni Lideria

Więcej…
 

Atlas uzwojeń silników indukcyjnych

Email

Atlas uzwojeń silników indukcyjnych

W części wstępnej podano ogólne zasady konstrukcji różnych rodzajów uzwojeń silników elektrycznych prądu przemiennego. W atlasie podano najczęściej spotykane schematy uzwojeń trójfazowych i jednofazowych silników indukcyjnych małej i średniej mocy. Przedstawiono schematy uzwojeń jednowarstwowych i dwuwarstwowych o różnych liczbach żłobków i par biegunów oraz podano sposób łączenia ich w gałęzie równoległe. Uwzględniono schematy uzwojeń silników produkowanych seryjnie w Polsce oraz nowe rodzaje uzwojeń stosowanych w obecnie produkowanych silnikach trójfazowych.

 Książka dostępna w księgarni Lideria

Więcej…
 

Pracownia Elektryczna. Biblioteka elektryka

Email

Pracownia Elektryczna. Biblioteka elektryka

Marek Pilawski

 

 Książka jest przeznaczona dla uczniów technikum elektrycznego i elektronicznego wszystkich specjalności, zawód technik elektryk, technik elektronik.

Podano w niej podstawowe informacje o miernikach i pomocniczym sprzęcie pomiarowym stosowanym w pracowniach szkolnych. Opisano badania elementów i układów elektrycznych prądu stałego i przemiennego.

 Książka dostępna w księgarni Lideria

Więcej…
 

Urządzenia elektroenergetyczne

Email

Urządzenia elektroenergetyczne

 Markiewicz Henryk

W książce omówiono obliczanie prądów zwarciowych, zjawiska powodowane przepływem prądów roboczych i zwarciowych, a także zasady działania, rozwiązania konstrukcyjne, właściwości techniczne oraz kryteria doboru różnych urządzeń elektroenergetycznych, głównie średniego i wysokiego napięcia. Przedstawiono też układy połączeń stacji i sieci elektroenergetycznych, urządzenia kierowania pracą stacji oraz inne warunkujące przesył energii elektrycznej od źródeł jej wytwarzania do szyn zbiorczych rozdzielnic niskiego napięcia.

Książka dostępna w księgarni Lideria

Więcej…
 

Biblioteka elektryka. Tom 2. Czytam rysunek elektryczny

Email

Czytam rysunek elektrycznyBiblioteka elektryka. Tom 2. Czytam rysunek elektryczny

Karol Michel, Tadeusz Sapiński

Książka pomocnicza i uzupełniająca dla uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół elektrycznych i elektronicznych.era tablice graficznych symboli elektrycznych ze szczegółowym skorowidzem, tablice literowych oznaczeń wielkości fizycznych, oznaczenia alfanumeryczne i kodowe, a także przykłady układów elektrycznych i odpowiadających im schematów.

Więcej…
 

Biblioteka elektryka. Tom 8. Aparaty i urządzenia elektryczne

Email

Aparaty i urządzenia elektryczneBiblioteka elektryka. Tom 8. Aparaty i urządzenia elektryczne

Witold Kotlarski, Jerzy Grad

Książka jest przeznaczona dla uczniów klas III, IV technikum elektrycznego, o specjalności: elektrotechnika przemysłowa, maszyny i aparaty elektryczne, elektroenergetyka i energoelektronika.

Więcej…
 

Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych

Email
Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych

Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych
Zembrzuski Jan

W książce omówiono uszkodzenia i naprawę najczęściej spotykanych silników elektrycznych małej i średniej mocy, niskiego napięcia, indukcyjnych trójfazowych i jednofazowych oraz prądu stałego. Przedstawiono charakterystyczne parametry poszczególnych rodzajów silników, typowe zakłócenia pracy i uszkodzenia silników oraz sposoby ich badania i naprawy.

Więcej…
 

Przewody i kable elektroenergetyczne

Email
Przewody i kable elektroenergetyczne
Jan Grobicki, Marian Germata
Książka zawiera ważne informacje dotyczące przewodów i kabli elektroenergetycznych. Omówiono w niej klasyfikację kabli i przewodów, zasady ich oznaczenia, najważniejsze definicje, przewody elektroenergetyczne nieizolowane i izolowane, kable niskiego i średniego napięcia, kable sygnalizacyjne. Książka przydatna wszystkim inżynierom i technikom elektrykom.

 Książka dostępna w księgarni Lideria

Więcej…
 

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia

Email
Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia
Witold Jabłoński
W książce omówiono: wymagania dotyczące prowadzenia badań odbiorczych i okresowych (prac kontrolno-pomiarowych) środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach niskiego i wysokiego napięcia oraz zasady wykonywania i dokumentowania tych badań; techniczne środki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) oraz ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim), stosowanych w instalacjach i liniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia; skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki, będące podstawą kryteriów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
Więcej…
 


Strona 1 z 2
Język

Polish Afrikaans Albanian Arabic Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish

Wyszukiwanie Produktów

Polecamy w Sklepie

1 905,30 zł 1 619,51 zł
( 1 991,99 zł z VAT )
 Oszczedzasz: 15.00%
Darmowa przesyłka


270,00 zł
( 332,10 zł z VAT )